Telefonski imenik

SPUTKR "BULL COMPUTERS", Kraljevo

[Dodaj u kontakte]
Adresa:

Zelena Gora 32
36000 Kraljevo
Srbija Srbija

Telefon:
  • +381 36 354211
  • +381 36 353801
  • +381 36 359570
Telefaks:
  • +381 36 353801
Web stranice:
Lokacija:

 Opšte o nama

 

 

Bull Compters  je formiran 1999 god. Pod imenom « CD Club BULL » a kasnije (oktobra 2003god.)menja ime u BULL COMPUTERS , u vlasništvu Zorana M. Lisanina i nastavlja sve započete poslove preduzeća iz okruženja Ei Bull HN na Kraljevačkom regionu obezbeđujući podršku korisnicima koji

Više decenija prisustva i aktivne uloge (prvi Bull računari su se na jugoslovenskom tržištu pojavili 1967.godine) u oblasti informacionog inženjeringa stvorili su obimnu korisničku bazu u preko 1000 korisnika u državnim institucijama, nauci i industriji. Neke od ovih realizacija nalaze se i na referentnim listama kompanije Bull Group.

 

Bez obzira na izuzetno teške uslove poslovanja u kojima živimo i poslujemo Bull Computersprati svetske trendove informacionih tehnologija:

i dalje koriste GCOS platformu i nudeći najsavremenije proizvode grupacije Bull WW uz adekvatnu podršku i konkurentne cene.

 

Višegodišnja saradnja ( 15 godina) sa korisnicima iskorišćena je na najbolji mogući način da se osvoje najsavremenijaa znanja u oblasti informacionih tehnologija.

 

 

·       otvorene sisteme

·       distribuiranu obradu

·       klijent-server arhitekturu

 

Domaća iskustva u razvoju i uvođenju IS za upravljanje složenim poslovnim sistemima ukazuju na nedovoljan broj uspešnih i kompletnih  realizacija. Opredeljenje za razvoj  informacionog sistema za podršku složenim poslovnim sistemima mora biti praćeno pažljivim izborom projektnog tima. Bull Computers ćevam olakšati izbor .

 

Projekti koji se realizuju u okviru Bull Computersasvojim tokom i rezultatima pokazuju da je Bull Computersapartner koji obezbeđuje vrhunski kvalitet i neprekidno usavršavanje u primeni informacionih tehnologija.

 

Kako je podrška ambicioznim korisnicima proces koji na duže vreme intenzivno angažuje kadrovske resurse, Bull Computers posebnu pažnju posvećuje izgradnji vlastite kadrovske osnove.

 

Iz ovoga saznanja je proisteklo i strateško opredeljenje da na zahteve korisnika Bull Computersodgovori formiranjem stručnih timova renomiranih specijalista izraslih u procesu razvoja konkretnih informacionih sistema.

 

Matričnim tipom organizacije "solution" segmenata poslovnog sistema Bull Computersa, postiže se raspoloživost vrhunskog kadra u  projektima gde je najpotrebniji, stvarajući osnovu da se najuspešnijim korisnicima stvara osnova za nove, uspešne tržišne nastupe.

 

Bull Computersima uspešnu i dugoročnu saradnju sa više fakulteta, naučnih i drugih institucija. 

 

Za održavanje u garantnom i vangarantnom roku, ponuđač raspolaže sopstvenom servisnom mrežom i skladištima rezervnih delova, smeštenim u Kraljevu. Servis je tako organizovan da se po potrebi korisnika može uspostaviti permanentna serviserska podrška u tri smene 365 dana u godini.

 

Osnovu kadrovskog potencijala servisa čine serviseri specijalisti i to:

·         serviseri za mini i mikro HOST računare,

·         serviseri za UNIX računare,

·         serviseri za PC računare,

·         specijalisti za komunikacije

 

 

 

Sedište i naziv radnje

 

 

Radnja posluje pod firmom S.P.U.T.K.R. »Bull Computers«, Sedište  radnje je ujedno i adresa :

 

 

Bull Computers

36000  Kraljevo

Zelena Gora 32

Tel/fah 036 354-211,353-801,359-570

 

 

 

 

Delatnost radnja

 

Radnja Bull Computersje registrovana za obavljanje sledećih delatnosti:

 

·         30020            Proizvodnja računarskih mašina i druge opreme za obradu podataka

·         30010            Proizvodnja kancelarijskih masina

·         51430            Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i RTV

uređajima

·         51700            Registar kase,Racunari

·         52450            Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo i RTV uređajima

·         52480            Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama,Registra kase Racunari

·         72100            Pružanje saveta u vezi sa kompjuterskom opremom

·         72200            Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa

·         72300            Obrada podataka

·         72400            Izgradnja baze podataka

·         72500            Održavanje i opravka kancelariskih, računskih i računarskih mašina

·         72600            Ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima

·         74402            Ostale usluge, reklame i propagande

·         74840            Ostale usluge nepomenute

·          

Osnovne poslovne funkcije

 

Osnovne poslovne funkcije Bull Computersasu:

 

·         Marketing i plasman računarske i komunikacione opreme, periferija i specijalnih uređaja i aplikativnog sofrvera

·         Instalacija i održavanje opreme (hardvera, sistemskog softvera i aplikativnog softvera)

·         Projektovanje i realizacija složenih i distribuiranih informacionih sistema

·         Projektovanje i realizacija komunikacija

·         Proizvodnja računara, kablova i specijalnih uređaja

·         Obuka korisničkih i sopstvenih kadrova

 

 

 

 

 

 

 

Organizacija

 

 

·         Marketing

·         Tehnički servis

·         Softver inženjering

·         Finansije i komercijala

·         Proizvodnja i sistema integracija

 

U okviru Marketinga obavljaju se poslovi istraživanja tržišta, podrška prodaji, prodaja i školovanje. Tehnički servis podrazumeva poslove tehničke podrške , servisiranje i laboratorijsko održavanje.  Softver inženjering čine centar za izbor rešenja i prodaja gotovih rešenja. U okviru Proizvodnje i sistem integracije obavljaju se poslovi sistem integracije i proizvodnje.

 

Za obavljanje složenijih poslova formira se tim od multidisciplinarnih stručnjaka koji mogu biti iz naših redova ili stručni saradnici sa fakulteta, drugih organizacija ili naši korisnici.  U nekim slučajevima, kao što je izgradnja informacionog sistema korisnika, članovi tima za realizaciju obavezno moraju da budu  i naši korisnici da bi rešenje bilo kvalitetno.

 

 

Kadrovi

 

Kadrove čine stručnjaci Bull Computersokruženja i novo upošljeni mladi visokoobuceni kadrovi. Njihovo prisustvo i angažman su garancija kontinuiteta u pružanju usluga koje ste imali u proteklim  godinama.

 

Osnovi politike kvaliteta

 

Konkurentnost Bull Computers sada, a i u budućnosti, u velikoj meri zavisi od kvaliteta naših proizvoda i usluga. Nasi ciljevi su i stvaranje povoljne slike o nama i zadržavanje i poboljšanje standarda kvaliteta koji smo sebi zadali konceptom koji želimo da ostvarimo.

 

Bull Computers je do sada postizalo visok nivo kvaliteta u svom asortimanu proizvoda i usluga. To održava našu filozofiju, koja teži stalnom poboljšanju kvaliteta.

 

Sistem kvaliteta za nas znači

 

·         Ispunjavanje zahteva naših kupaca preko pouzdanih proizvoda i usluga, kompletno davanje saveta i realizacija naloga bez grešaka.

·         Zadobijanje i održavanje poverenja i priznanja naših poslovnih partnera preko našeg ponašanja i svakodnevnog učinka.

 

Proizvodi  i usluge

 

Naš osnovni koncept je planska izgradnja informacionih sistema korisnika: od izrade plana razvoja informacionog sistema,  preko projektovanja logičke arhitekture informacionog  sistema, projektovanja računarsko-komunikacione mreže, realizacije računarsko-komunikacione mreže, projektovanja i realizacije aplikacija, instalacije opreme, praćenja eksploatacije hardvera i softvera i održavanja hardvera i softvera.  Da bismo ostvarili ovaj poslovni cilj u našoj ponudi su proizvodi i usluge koji omogućavaju izvršenje tog cilja. Neki osnovni proizvodi i usluge su:

 

Proizvodi

·         PC računari

·         Periferije

·         Komunikaciona oprema

·         Kase

·         Bankomat (ATM)

·         Operativni sistemi

 

 

 

Usluge

·         Instaliranje opreme

·         Instaliranje mreža

·         Održavanje opreme

·         Izrada projekta razvoja informacionog sistema

·         Uvođenje gotovih aplikacija

·         Školovanje i obuka korisnika

 

Hardverske platforme:

·         RISC računari

·         PC računari

 

Operativni sistemi:

 

·         WINDOWS XP

·         WINDOWS 2000

·         WINDOWS ME

·         WINDOWS 98

·         WINDOWS NT

·         DOS

 

 

RISC platforma

 

Naša ponuda se bazira na POWER RISC računarim koji su proizvodi zajedničkog razvoja svetski poznatih računarskih kompanija Bull WW,  IBM

 

 

PC platforma

 

PC platforma je zasnovana na HEWLETT PACKARD, IBM,  COMPAQ  i  računarima integrisanim  u Bull Computersu. Za PC platformu dostupni su i odgovarajući operativni sistemi (Windows XP, Windows 2000, Windows ME) i komunikacioni protokoli, emulatori terminala, softver za kancelarijsko poslovanje i niz softverskih alata i aplikacija.

 

Periferije

 

U našoj ponudi su linijski i serijski štampači, diskovi, trake,....

 

Komunikaciona oprema

 

U našoj ponudi za inženjering informacionih sistema nudimu i komunikacionu opremu najpoznatijih svetskih proizvođača: CISCO, 3COM, DLINK,.....

 

 

Instalacija opreme

 

Vršimo instalaciju prodate opreme: hardver, sistemski softver, softverski alati, aplikativni softver

 

Instalacija mreža

 

Vršimo instaliranje opreme i sistemskog softvera, komunikacionih protokola za LANi WANmreže i povezivanje na Intranet i Internet.

 

Održavanje opreme

 

Veoma važna delatnost  Bull Computersa  je održavanje  opreme:

·         hardvera,

·         sistemskog softvera i

·         aplikativbnog softvera.

 

 Održavanje opreme vršimo u garantnom i vangarantnom roku. Za održavanje u garantnom i vangarantnom roku, raspolažemo sopstvenom servisnom  mrežom i skladištima rezervnih delova, širom Srbije. Servis je tako organizovan da se po potrebi korisnika može uspostaviti permanentna serviserska podrška u tri smene 365 dana u godini.

 

Sistemska pomoć

Koncept sistemske pomoći

 

U ukupnom konceptu obezbeđivanja kvalitetnih usluga za svoje korisnike, sistemska pomoć zauzima značajno mesto. Intencija je Bull Computersa da tokom svih faza razvoja i eksploatacije IS-a obezbedi kvalitetnu sistemsku pomoć, koja se realizuje u dva osnovna modaliteta izvođenja:

 

 

·         po pozivu

·         na osnovu stalnog ugovora o izvođenju sistemske pomoći.

 

Bez obzira na modalitet,sistemska pomoć se realizuje kao:

 

·         konsalting

·         "how to use"("kako koristiti")

·         specijalistička sistemska pomoć.

               

Konsalting, obuhvata aktivnosti, definisanja problema, analizu grešaka i mogućih alternativa, definisanje opšteg rešenja, definisanja upustava za dalje akcije korisnika itd.

               

"Kako koristiti", ovaj vid sistemske pomoći obuhvata aktivnosti objašnjavanja i demonstracija rada pojedinih modula sistem programske opreme, analize mogućih primena pojedinih modula sistemske programske opreme, testiranje i analiza rada pojedinih podsistema sistemske programske opreme, kao i tekuće održavanje sistemske programske opreme.

               

Specijalistička sistemska pomoć, se izvodi u situacijama optimizacije korišćenja sistemskih resursa, podešavanja sistemskih parametara, implementacije modula i podsistema sistemske programske opreme u okviru aplikativnih rešenja, migracije na nove verzije sistemske programske opreme. U okviru ovakvog vida sistemske pomoći se realizuju i zahtevi "dograđivanja" pojedinih funkcionalnosti sistemske programske opreme za nestandardni zahtevi (povezivanje nestandardne periferije, povezivanje sa "nepodržanom" opremom/mrežama različitih proizvođača itd.

CONSIDERO

Razvoj softvera i baza podataka

www.considero.hr